Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd: 05 augustus 2016

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55603386. Settels Roofvogels dient deze voorwaarden bij uitsluiting van toepassing te verklaren.

Deze voorwaarden bevatten een regeling terzake van de door Settels Roofvogels binnen het kader van de bedrijfsvoering gedane aanbiedingen c.q. gesloten overeenkomsten.

Tips en Algemene Voorwaarden
Werken met roofvogels is het hele jaar mogelijk. Zomer en winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden.

Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt de valkerij zo spannend; zowel voor de deelnemers als voor de valkenier en de master. Onze vrij vliegende roofvogels zijn goed onder appèl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van honden kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden. Dit geldt ook voor de meute.

De veiligheid en het welzijn van onze roofvogels en de meute staan voorop. Onderstaande suggesties helpen u en ons om er een geslaagde presentatie van te maken:
1. We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair schietterrein (ongeveer 300 m).
2. Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.
3. Tijdens de valkerijdemonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen.
4. Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het ‘vliegterrein’ zoals muziekbands, kermisattracties, afschieten kanonnen, vuurdemo brandweer etc.
5. Naast of nabij de locatie van de valkeniers vogels geen plaatsing van andere dier evenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden. Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.
6. Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn, een veld van ten minste 2500 m² is voldoende. Alleen voor de valken als extra wens mag het niet omzoomd zijn door hoge gebouwen of bomen. Deze straaljagers onder de roofvogels hebben extra ruimte nodig.
7. Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor roofvogel demonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen) en gemis aan onverharde plekken waar de pennen van de vogel-zitplaatsen in gedrukt kunnen worden.
8. Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang van de demonstatie. Tijdens de valkerijdemonstraties worden de vogels teruggeplaatst in de kisten omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen of kinderen tijdens een onbewaakt moment ze zouden kunnen benaderen.
9. Voor de equipage te paard en de meute honden is qua ruimte minstens 3000 m² nodig.
10. Wij vliegen tot uiterlijk 1 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel verloren vliegen hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen. Nocturama (vliegen in de avond met grote uilen) graag weer wel in het donker of schemerlicht.
11. Voor onze geluidsinstallatie beschikken we graag over een 220 V aansluiting

Toezicht op deze punten ligt bij de organisatie, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.

Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Tijdens het vliegen worden de vogels teruggeplaatst in de kisten omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang.

Settels Roofvogels is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van een workshop geschiedt tevens voor risico van de bezoekers en opdrachtgevers.

Uw locatie in Nederland

Het is de valkenier niet toegestaan demonstraties te vliegen in het veld. Door de bedoelde relatie met jachtpraktijken, wordt bij de interpretatie van het begrip ‘veld’ in eerste aanleg bedoeld het jachtveld dat aan het 40 hectarecriterium (geweer) voldoet. Terreinen grenzend hieraan worden tot het begrip ‘veld’ gerekend.

Artikel 1, lid 2 van de Flora- en Faunawet geeft aan wat mede dient te worden verstaan onder ‘veld’: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.

1. Een stads- en/of sportpark binnen bebouwde kom, niet grenzend aan een ‘jachtveld’ is geen veld (indien het een klein parkje betreft). Ook de markt in de binnenstad is geen veld.
2. Besloten, overdekte ruimten zoals stationshallen of veilinggebouwen zijn geen veld.

Het is derhalve van groot belang vooraf overleg te voeren met de valkenier en lokale autoriteiten over de locatie. Ontheffing om in of nabij natuurgebieden en het veld roofvogels (andere dan de slechtvalk en inheemse havik) te demonstreren (voor educatieve doeleinden) kunnen wij samen met u aanvragen bij het ministerie van LNV.

Algemene Voorwaarden

Een valkerij vliegdemonstratie kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een valkerij vliegdemonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmacht situaties.

Bij annulering door de opdrachtgever geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid te muteren naar een andere datum. Het muteren naar een andere datum kan kosteloos tot 14 dagen voor opdrachtdatum. Bij een mutatie binnen 14 dagen brengen wij 50% van het overeengekomen factuurbedrag extra in rekening.

Bij annulering door Settels Roofvogels vanwege ziekte roofvogels, meute, valkenier, master of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan.

Eerste herinnering: Indien de klant de factuur niet binnen veertien dagen betaald heeft is het valkerijbedrijf te allen tijde bevoegd een toeslag van 10% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Het totaalbedrag inclusief toeslag dient vervolgens binnen 5 werkdagen betaald te zijn.

Tweede herinnering: Indien de klant het totaalbedrag inclusief toeslag niet binnen de gestelde termijn betaald heeft, zal het valkerijbedrijf opnieuw het factuurbedrag verhogen met €175,-. Het nieuwe totaalbedrag dient binnen vijf werkdagen betaald te worden.

Gerechtsdeurwaarder: Indien de klant het totaal niet binnen de gestelde termijn betaald heeft zal de factuur uit handen gegeven worden aan één van onze gerechtsdeurwaarders.

Feestdagen
Bij nationale feestdagen Nederland & België geldt een toeslag van 25 % op de netto prijs.

Vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld) en heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.

Tenzij expliciet aangegeven ofwel vastgelegd in de offerte zijn alle prijzen exclusief zaal/locatie huur, catering en non-valkerij benodigdheden.